Kolme vuosikymmentä saman katon alla

Marika Torvinen toimii tällä hetkellä Mäyrän­pesän tiimi­vas­taa­vana. Hänen työteh­tä­viinsä kuuluvat kaikki asuk­kai­siin liit­tyvät asiat: yhtey­den­pito hyvin­voin­tia­lu­eelle, esimer­kiksi palve­lusuun­ni­tel­mien päivi­tykset ja asuk­kaiden arkiset asiat sekä hoitoon liit­tyvät tehtävät. Hän toimii myös tarvit­taessa esihen­kilön sijai­sena.

– Sattuman kanta­mana päädyin töihin Mäyrän­pe­sään vuonna 1995, kun yksikkö perus­tet­tiin. Tänne etsit­tiin ensin lehti-ilmoi­tuk­sella asuk­kaita. Otin yhteyttä ja kysyin tarvit­set­teko myös työn­te­ki­jöitä. Olen siitä lähtien työs­ken­nellyt Hämeen­linnan Erityi­sa­sun­to­sää­tiöllä erilai­sissa tehtä­vissä, aluksi ohjaa­jana ja sittemmin myös esihen­ki­lönä sekä tiimi­vas­taa­vana. Mehän tulimme ihan samaan aikaan ensim­mäisten asuk­kaiden kanssa, joten kaikki jouduimme silloin opet­te­le­maan uusia asioita, sekä työn­te­kijät että asuk­kaat.

Marika on koulu­tuk­sel­taan kehi­tys­vam­maisten ohjaaja ja hänellä on myös johta­misen erikois­tu­mis­tut­kinto sekä sosio­nomin kelpoi­suus. Hän on työs­ken­nellyt samalla alalla jo 30 vuotta, keskit­tyen erityi­sesti ohjauk­sel­li­seen työhön.

– Koen sen omak­seni, olen aina kokenut. Tuemme asuk­kaita oman näköi­sessä elämässä ja arjessa. Työ on sellaista hyvän perus­e­lämän tuke­mista.

Marika kertoo työnsä parhaaksi puoleksi moni­puo­li­suuden, erilaiset työpäivät sekä mukavat asuk­kaat ja työka­verit. Hän muis­telee lämpi­mästi asuk­kaiden kanssa tehtyjä retkiä. Ne ovat olleet elämyksiä, jotka ovat jääneet pitkäksi aikaa myös asuk­kaiden mieleen.

Erityi­sa­sun­to­sää­tiötä Marika kuvailee kehit­tä­mis­myön­tei­seksi ja toimi­vaksi työnan­ta­jaksi, joka tukee työn­te­ki­jöiden koulut­tau­tu­mista ja antaa vapaat kädet oman työn suun­nit­te­luun. Hän arvostaa myös tarjottua työnoh­jausta sekä erilaisia kehit­tämis- ja virkis­ty­sil­ta­päiviä.

– Kaikki on aina toiminut, ei ole tarvinnut huolehtia, hän toteaa.

Marika on viih­tynyt nykyi­sessä roolis­saan hyvin ja kokee uusien asioiden pitävän mielen virkeänä.

– Säätiöllä olen saanut kehittyä ja kehittää osaa­mis­tani. Työn­ku­vani on tasai­sesti muut­tunut ja nytkin on tullut uutta, se on antanut paljon, hän pohtii.

Mäyrän­pe­sässä työyh­teisö on vuoden 2024 alussa uudis­tunut, sillä tiimiin on liit­tynyt kolme uutta työn­te­kijää. 23-paik­kai­sessa yksi­kössä muis­tet­tavaa on paljon, mutta uudetkin tekijät otetaan lämpi­mästi mukaan.

– Olemme tutus­tu­mis­vai­heessa ja opet­te­lemme tunte­maan toisiamme. Uusia tuulia ja näke­myksiä on kuitenkin otettu avoimin mielin vastaan. Yhdessä sopi­malla pääs­tään aina eteen­päin ja hanka­latkin tilan­teet ratkeavat keskus­te­le­malla. Marika kertoo.

Uusien työn­te­ki­jöiden pereh­dy­tyk­sessä hyödyn­ne­tään sekä kirjal­lista mate­ri­aalia että käytännön opas­tusta. Pereh­dy­tys­ma­te­ri­aalia päivi­te­tään jatku­vasti yhdessä työn­te­ki­jöiden kesken ja työvuo­roissa pyri­tään huomioi­maan pereh­tyjä. Aluksi saa seurata sivusta luvan kanssa ja kartuttaa tieto­taitoa asuk­kaista.

Millainen työn­te­kijä sitten viihtyy Mäyrän­pe­sässä?

– Sellainen, jolla on kykyä oman työn orga­ni­soin­tiin ja prio­ri­soin­tiin, se auttaa pitkälle. Maalais­jär­jellä selviää myös monesta tilan­teesta. Kyky kunnioittaa toisen tilaa on tärkeää, sillä tämä on asuk­kai­demme koti, huumo­rin­taju sekä läsnäolo merkit­sevät myös. Täällä viihtyy hyvin, jos pitää ohjauk­sel­li­sesta työstä ja yhtei­sö­asu­misen tuke­minen kiin­nostaa, Marika päättää.

Samankaltaiset artikkelit

Samankaltaiset Artikkelit