Työ kuin lottovoitto

Tuula Niku­lainen työs­ken­telee ohjaa­jana Koti­pe­sässä, joka on Hämeen­linnan Erityi­sa­sun­to­sää­tiön asumi­syk­sikkö eri tavoin vammau­tu­neille ja tukea tarvit­se­ville asuk­kaille.

– Ohjaajan rooli on meillä todella moni­puo­linen, sisäl­täen muun muassa asuk­kaiden päivit­täisen elämän tuke­mista, kodin­hoi­dol­lisia tehtäviä sekä kotioh­jaus­asiak­kaiden luona vierailua ja asiointia, Tuula aloittaa.

Hän kertoo kiin­nos­tuksen alaa kohtaan sytty­neen jo varhain.

– Hain 16-vuoti­aana kesä­töihin hoitoa­pu­lai­seksi hoiva­ko­tiin. Jatkoin töitä siellä myös opis­ke­luiden ohella ja lopulta valmis­tut­tuani sain paikan, Tuula muis­telee.

Tuula on valmis­tunut apuhoi­ta­jaksi vuonna 1988 ja Erityi­sa­sun­to­sää­tiöllä hän on työs­ken­nellyt pian 24 vuotta. Alun perin naapu­rinsa houkut­te­le­mana Mäyrän­ko­dissa aloit­tanut Tuula on sittemmin siir­tynyt asumi­syk­sikkö Koti­pe­sään. Välissä hän on käynyt töissä muualla, mutta palannut ilolla takaisin.

– Kun pääsin takaisin, se oli melkein kuin lotto­voitto. Säätiö on hyvä työnan­taja, Tuula painottaa.

Työuransa alkua säätiöllä Tuula muis­telee lämmöllä. Hän on saanut hyvän vastaan­oton ja pereh­dy­tyksen jokai­sessa säätiön yksi­kössä, jossa on työs­ken­nellyt. Työs­sään hän arvostaa erityi­sesti asuk­kaita, asiak­kaita sekä työn­kuvan vaih­te­le­vuutta ja moni­puo­li­suutta.

– Meidän ihanat asuk­kaat ja asiak­kaat, ovat ehdot­to­masti parasta tässä työssä. Mehän ollaan täällä kuin perheen­jä­seniä heille. Työn vaih­te­le­vuus sekä moni­puo­li­suus on myös tärkeää. Saan pitkälti itse suun­ni­tella työpäi­väni, ja arvostan tätä vapautta ja vastuuta.

Tuula kehuu Koti­pesän työyh­teisöä avoi­meksi ja hyväksi. Hän pitää arvossa sitä, että kaiken­lai­sista asioista voidaan puhua avoi­mesti ja tukea on aina saata­villa niin työka­ve­reilta, esihen­ki­löiltä kuin työnoh­jauk­sesta. Säätiö tarjoaa myös mahdol­li­suuksia koulu­tuk­siin ja järjestää virkis­tymis- ja kehit­tä­mi­sil­ta­päiviä.

– Erityi­sa­sun­to­sää­tiöllä otetaan työn­te­kijät huomioon ja heitä arvos­te­taan. Pidän tärkeänä myös sitä, että jokai­sessa yksi­kössä esihen­kilöt ovat arjessa mukana ja tietävät millaista työtä me teemme. Koskaan ei tarvitse myös­kään miettiä, voiko sanoa, jos jokin asia painaa mieltä. Täällä kannus­te­taan puhu­maan ja meillä onkin puheeksi otta­misen malli. Tukea saa aina, kun sitä tarvitsee, Tuula kertoo.

Tuula on viih­tynyt nykyi­sessä roolis­saan todella hyvin ja on tyyty­väinen työhönsä. Vapaa-ajalla hän ulkoilee ja lenk­keilee koiransa kanssa sekä viettää aikaa aikuisten lastensa kanssa. Hän arvostaa sitä, ettei työasioita tarvitse miettiä kotona.

– Kun lähden töistä, minun ei tarvi miettiä tuleeko jokin asia hoidettua. Voin luottaa kolle­goi­hini eikä töitä tarvitse viedä kotiin. Se on tärkeää. Kaiken kaik­kiaan suosit­telen Erityi­sa­sun­to­sää­tiötä lämmöllä. Meillä on ihanat asuk­kaat ja henki­lö­kunta kaikissa yksi­köissä, hän kiteyttää.

Samankaltaiset artikkelit

Samankaltaiset Artikkelit