Tule meille töihin!

Hämeen­linnan Erityi­sa­sun­to­säätiö on pieni paikal­linen työnan­taja, joka toimii vastuul­li­sesti eetti­sesti kestä­vien toimin­ta­pe­ri­aat­teiden mukai­sesti. Säätiölle on myön­netty Suoma­laisen työn liiton Yhteis­kun­nal­linen Yritys ‑merkki. Tämän merkin voi saada yritys, joka on perus­tettu tuot­ta­maan yhteis­kun­nal­lista hyvää, ja jonka toiminta on läpi­nä­kyvää. Yhteis­kun­nal­linen yritys tekee hyvää ja jakaa hyvää.

Hämeen­linnan Erityi­sa­sun­to­sää­tiöllä pääset työs­ken­te­le­mään erilaisten asia­kas­ryh­mien ja osaa­vien kolle­goiden kanssa. Tarjoamme palve­luita kehi­tys­vam­mai­sille ja vammai­sille sekä mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jille. Tarjoamme myös kotiin vietäviä palve­luita asiak­kail­lemme. Hämeen­linnan Erityi­sa­sun­to­sää­tiön toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmi­sarvon kunnioit­ta­minen, yhtei­söl­li­syys ja rohkeus.

Meillä orga­ni­saa­tio­ra­kenne on hyvin kevyt ja läpi­nä­kyvä. Neljässä yksi­kössä on yhteensä kaksi yksi­kön­joh­tajaa ja hallin­nossa toimii vain toimin­nan­joh­taja. Toimin­nan­joh­tajan toimisto sijaitsee Koti­ko­lossa ja hän on helposti kaik­kien työn­te­ki­jöiden tavoi­tet­ta­vissa. Säätiöllä on töissä 50 työn­te­kijää vaki­tui­sessa työsuh­teessa, ja säätiön kaikissa yksi­köissä on työyh­teisön työnoh­jaus, toimivat pala­ve­ri­käy­tännöt sekä sään­nöl­liset kehit­tä­mis­päivät. Sijai­seksi meille voit hakeutua otta­malla yhteyttä suoraan yksikön johta­jiin, olet terve­tullut tutus­tu­maan yksi­köi­demme toimin­taan ennen sijais­vuo­rojen sopi­mista. Nouda­tamme Avainta ry:n työeh­to­so­pi­musta.

Haluai­sitko sinäkin osaksi jouk­koamme? Tutustu avoi­miin työpaik­koi­himme!

Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiöllä tarjoamme sinulle:

  • Smartum kult­tuuri- ja liikun­ta­saldo tai hieron­tae­tuus oman valinnan mukaan
  • Työai­kana kahvit ja teet
  • Kattava työter­veys­huolto Mehi­läi­sessä
  • Kuukausit­tain hedelmiä, pähki­nöitä tms. yksikön johtajan toimit­ta­mana
  • Vuosit­tain koko henki­lö­kunnan yhteisen virkis­ty­mi­sil­ta­päivän
  • Sään­nöl­liset työyh­tei­söjen työnoh­jaukset

Ihmiset

Virpi Kesti

Toimin­nan­joh­taja
virpi.kesti@erityisasuntosaatio.fi
040 773 9834

Satu Säde

Yksikön johtaja / Koti­pesä ja Länsi­tuuli
satu.sade@erityisasuntosaatio.fi
050 466 4077

Katja Saari

Yksikön johtaja / Mäyrän­koti ja Mäyrän­pesä
katja.saari@erityisasuntosaatio.fi
050 431 6284

Uratarinat

Artikkelit