Työ kuin lottovoitto

Tuula Niku­lainen työs­ken­telee ohjaa­jana Koti­pe­sässä, joka on Hämeen­linnan Erityi­sa­sun­to­sää­tiön asumi­syk­sikkö eri tavoin vammau­tu­neille ja tukea tarvit­se­ville asuk­kaille. – Ohjaajan rooli on meillä todella moni­puo­linen, sisäl­täen muun muassa asuk­kaiden päivit­täisen elämän tuke­mista, kodin­hoi­dol­lisia tehtäviä sekä kotioh­jaus­asiak­kaiden luona vierailua ja asiointia, Tuula aloittaa. Hän kertoo kiin­nos­tuksen alaa kohtaan sytty­neen jo varhain. – Hain 16-vuoti­aana kesä­töihin hoitoa­pu­lai­seksi hoiva­ko­tiin. […]

Kolme vuosikymmentä saman katon alla

Marika Torvinen toimii tällä hetkellä Mäyrän­pesän tiimi­vas­taa­vana. Hänen työteh­tä­viinsä kuuluvat kaikki asuk­kai­siin liit­tyvät asiat: yhtey­den­pito hyvin­voin­tia­lu­eelle, esimer­kiksi palve­lusuun­ni­tel­mien päivi­tykset ja asuk­kaiden arkiset asiat sekä hoitoon liit­tyvät tehtävät. Hän toimii myös tarvit­taessa esihen­kilön sijai­sena. – Sattuman kanta­mana päädyin töihin Mäyrän­pe­sään vuonna 1995, kun yksikkö perus­tet­tiin. Tänne etsit­tiin ensin lehti-ilmoi­­tuk­­sella asuk­kaita. Otin yhteyttä ja kysyin tarvit­set­teko myös […]

Uteliaisuudesta kutsumukseen

Jukka-Pekka Lahtinen työs­ken­telee Hämeen­linnan Erityi­sa­sun­to­sää­tiöllä lähi­hoi­ta­jana. Kiin­nostus alaa kohtaan syttyi vuonna 2014, kun Jukka-Pekka osal­listui Työvoi­ma­toi­miston työko­keilun kautta kehi­tys­vam­maisten virik­keel­lisen päivä­toi­minnan tuke­mi­seen. Puolen vuoden mittaisen ajan­jakson myötä mielen­kiinto alaa kohtaan syveni enti­ses­tään, ja seuraa­vaksi Jukka-Pekka pääsi työko­kei­luun Erityi­sa­sun­to­sää­tiön Mäyrän­kodin asumi­syk­sik­köön. – Huomasin, että ala tuntuu omalta, joten työko­keilun jälkeen lähdin opis­ke­le­maan lähi­hoi­tajan tutkintoa. Opin­to­jeni aikana […]

Vapaus ja luottamus tasapainossa

Länsi­tuu­lessa työs­ken­te­levä lähi­hoi­taja Mika Suvisuo kuvailee työtään moni­puo­li­seksi ja vaih­te­le­vaksi. Yksik­köön hän on alun­perin päätynyt työn­kierron kautta, työs­ken­nel­tyään ensin Mäyrän­tiellä. – Minun tehtä­vä­näni täällä on tarjota tukea ja kotiin vietävää kuntou­tusta mielen­ter­veys­kun­tou­tu­jille. Meillä se tarkoittaa muun muassa arjen asioissa autta­mista, psyyk­kisen voinnin seurantaa sekä verkos­to­yh­teis­työtä eri tahojen, kuten perus­ter­vey­den­huollon, kuntou­tuksen, Kelan ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jöiden kanssa. Mika […]